Daň z motorových vozidiel 2016

 

Daňové priznanie musia podať všetci daňovníci, ktorí používajú motorové vozidlo na podnikanie. Predmetom dane z motorových vozidiel sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórií L, M, N a O.  

 

Na motorové vozidlá kategórie T, C, R, S, P, LS a V sa daň z motorových vozidiel nevzťahuje. Rovnako sa daň z motorových vozidiel nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú používané na skúšobné jazdy, na vykonávanie špeciálnych činností, kedy vozidlo musí mať toto špecifikum uvedené v dokladoch vozidla, nie je určené na prepravu a je určené výhradne na vykonávanie špeciálnych činností.

 

Kto je daňovníkom z motorových vozidiel

Ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, ktorá:

je ako držiteľ zapísaná v osvedčení o evidencií,

má v osvedčení o evidencií zapísanú svoju organizačnú zložku,

používa vozidlo, v evidencií ktorého nie je zapísaná ako držiteľ vozidla,

je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

 

Často krát tu vystupuje otázka v určení daňovníka v nájomnom vzťahu, kedy je predmetom nájmu vozidlo. Preto tu platí, že ak je prenajímateľ, ktorý je držiteľom vozidla a prenajíma svoje motorové vozidlo, daňovníkom je prenajímateľom, nakoľko ako držiteľ vozidla používa vozidlo na podnikanie.

 

Výška dane

 

Presná výška dane z motorových vozidiel je vypočítaná zo správneho posúdenia základu dane, ktorá je určujúca pre priradenie správnej ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.  

Základ dane sa posudzuje samostatne pre motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, samostatne pre osobné vozidlá a samostatne pre úžitkové vozidlá a autobusy.

Prípadné zníženie, resp. zvýšenie sadzby dane z motorových vozidiel ustanovuje § 7 zákona o dani z motorových vozidiel.  

 

V zákone sa uvádzajú odstupňované percentuálne zľavy z ročných sadzieb daní ustanovených v prílohe č. 1 po dobu 9 rokov. Po uplynutí tejto doby sa vozidlá zdania ´základnou´ ročnou sadzbou.
Používanie motorových vozidiel starších ako 12 rokov sú zaťažené percentuálnou zvýšenou ročnou sadzbou dane.

 

Vznik, zánik daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie

Vznik tejto daňovej povinnosti je viazaný na prvý deň v mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane.

 

Zánik tejto daňovej povinnosti predstavuje posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo:

k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

k zániku daňovníka bez likvidácie,

k zmene držiteľa vozidla,

k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktoré nie je držiteľom,

k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

 

V zásade platí, že zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je kalendárny rok. Za tohto predpokladu sa podá daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára  po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. 31. januára je zároveň dňom, ktorým je táto daň splatná!

V prípade, že daňovník začne využívať motorové vozidlo na účely podnikania v priebehu roka, vypočíta sa mu iba pomerná časť dane ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane podľa § 6 zákona o dani z motorových vozidiel.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Poradca, s.r.o., D U O bez chýb, pokút a penále č. 1/2017, Ing. Ján Mintál