Dohoda - pravidelný príjem vs. nepravidelný príjem


Zákon o sociálnom poistení pojem pravidelný príjem, resp. nepravidelný príjem nedefinuje. To či ide, alebo neide o pravidelný príjem vyplýva z textu samotnej dohody.

Od 01.07.2014 priniesla novela Zákonníka práce zmenu v starobnom dôchodkovom sporení. Zmeny sa týkajú dohôd mimo pracovného pomeru, t.j. dohody o vykonávaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. Tieto dohody, kedy po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi nasledujúci mesiac mzdu, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom. 
Dohody, z ktorých sa mzda vypláca iba v určitých mesiacoch počas celej doby trvania dohody sa považujú za dohody s nepravidelným príjmom.

Každá dohoda musí spĺňať určité náležitosti a to:

  • Termín výkonu práce,
  • Čas výkonu práce,
  • Spôsob vyplatenia odmeny a
  • Či ide o pravidelný, alebo nepravidelný príjem.

Podstata spočíva v odvádzaní odvodov za dohodára. Pri pravidelnom príjme sa na zamestnanca vzťahuje  povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ odvádza do všetkých fondov podobne ako pri zamestnancovi s riadnou mesačnou mzdou.

Pri nepravidelnom príjme sa za zamestnanca odvádza iba dôchodkové poistenie.

Čo sa týka zdaňovania pravidelného príjmu alebo nepravidelného príjmu zákon o dani z príjmov nerozlišuje či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, t.j. spôsob zdanenia je pri oboch príjmoch rovnaký.

 

Zdroj: Ing. Marta Boráková, mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 5/2016