Stavebné práce a DPH od 01.01.2017

 

Štatistická klasifikácia produktov definuje stavebné práce, ktoré podliehajú tuzemskému samozdaneniu (klasifikácia CPA). Na základe správneho zaradenia stavebnej činnosti podľa § 69 ods. 17 zákona o DPH vzniká subjektu povinnosť prenosu daňovej povinnosti. Nesprávne zaradenie stavebnej činnosti a teda uvedenie DPH na faktúre z dôvodu neistoty, či skutočne daná činnosť patrí do štatistickej klasifikácie produktov, resp. neuvedenie DPH v prípade, že daná činnosť nepatrí do štatistickej klasifikácie produktov, môže viesť k dodatočnému vyrubeniu DPH, alebo neuznaniu odpočítania dane.

Novela zákona prináša tzv. právnu fikciu. Tá ma zaručiť právnu istotu  pre dodávateľa aj odberateľa. Povinnosťou každého dodávateľa je uvedenie  informácie „prenesenie daňovej povinnosti“. To určuje prijímateľa vykonať tuzemské samozdanenie.  

 

Do 31.12.2016 platilo, že sa v kontrolnom výkaze uvádzalo tuzemské samozdanenie iba zo strany príjemcu. Dodávateľ túto skutočnosť neuvádzal nikde a to dávalo priestor podnikateľom uvádzať fiktívne informácie o uskutočnených obchodoch.  

 

Od 01.01.2017 prichádza zmena. Dodávateľ bude povinný v časti A.2. kontrolného výkazu uviesť faktúry, ktoré podliehajú samozdaneniu, aby tieto faktúry podliehali analytickej činnosti finančnej správy.

 

 

 

 

Zdroj: D U O bez chýb, pokút a penále č. 12/2016, Ing. Naďa Vašková