Cenník služieb

 

Cenník je platný od 1.1.2021


 Jednoduché účtovníctvo  €
Vedenie jednoduchého účtovníctva od 50
Daňové priznanie FO B individuálne
Daňové priznanie FO A 15-30
Spracovanie DPH (vrátane kontrolného výkazu a súhrnného výkazu)

20

Možnosť účtovania na položky 0,80€/položka
Uvedené ceny sa môžu meniť po konzultácií s klientom

 

 Podvojné účtovníctvo  €
Vedenie podvojného účtovníctva od 100
Daňové priznanie       individuálne
Spracovanie DPH (vrátane kontrolného výkazu a súhrnného výkazu) 20
Možnosť účtovania na položky 0,80€/položka

Uvedené ceny sa môžu meniť po konzultácií s klientom

 

 

                                                                      Mzdy a personalistika  €
Zamestnanec 1 - 3 / spracovanie mzdy, výkazy do SP, ZP, ročné zúčtovanie, mesačne/ročné hlásenie 12
Zamestnanec 4 - 10 / spracovanie mzdy, výkazy do SP, ZP, ročné zúčtovanie, mesačne/ročné hlásenie 10
Zamestnanec 11 -  / spracovanie mzdy, výkazy do SP, ZP, ročné zúčtovanie, mesačne/ročné hlásenie 8,50

 

                                                                                   S.R.O.  €
Založenie s.r.o. od 310
Zmeny v s.r.o. od 100

Cena pri založení s.r.o. sa odvíja od počtu spoločníkov, predmetov podnikania a pod. Pri zmenách v s.r.o. sa cena odvíja od charakteru želaných zmien.

 


Za uvedené ceny zahrňujú nasledujúce úkony:

 

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
 • Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • Evidencia DPH (pre platiteľov DPH)
 • Spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlá

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom e-mailu: info@eskiesel.sk, alebo na tel. čísle: 0904/718 068, 0948/207 866 (v pracovných dňoch v čase od 08:30 - 15:00)